ÇALIŞAN ADAYLARINA AİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

Lege Ortak Avukatlık Bürosu (“LEGE”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, LEGE bünyesinde çalışmak isteyen ve iş başvurusunda bulunan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi işe alım işlemleri kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. İşbu aydınlatma metni hakkındaki görüş ve sorularınızı, info@legelaw.com adresine göndereceğiniz epostalar aracılığıyla LEGE’ye iletebilirsiniz.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

LEGE Ortak Avukatlık Bürosu adı altında “Teşvikiye Mah. Şakayık Sok. No:60 İzmitli Apt. K:5 Şişli / İstanbul” adresinde mukim 51504 baro sicil numaralı Av. Mehmet Koç Veri Sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz LEGE tarafından;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan
 • ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • İşe alım faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak,
 • İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,
 • LEGE’in istihdam ihtiyaçlarını karşılamak,
 • Başvurunun olumlu veya olumsuz sonuçlanması halinde tarafınızla tekrar iletişime geçmek,

Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, üçüncü kişilere aktarılmadan sadece LEGE bünyesindeki hukuk büromuz ortak ve yöneticileri tarafından işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; LEGE tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi ve kağıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda; CV’nizde yer alan ad-soyad, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hal, ehliyet, fotoğraf, eğitim bilgisi, erkek çalışanlar için askerlik durum belgesi, telefon Teşvikiye Mah. Şakayık Sok. No:60 İzmitli Apt. K- D:5 Tel: +90 212 296 2012 Nişantaşı – Şişli – İstanbul – Türkiye www.legelaw.com numarası, e-posta adresi, yabancı dil sınav sonuç belgeleriniz, referanslarınız, işe uygunluk durumunuz, iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde ret nedeni tipindeki kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2/d-e-f bentleri uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

5. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman LEGE’ye başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Teşvikiye Mah. Şakayık Sok. No:60 İzmitli Apt. K:5 Şişli / İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya LEGE’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@legelaw.com adresine iletebilirsiniz. LEGE, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde LEGE tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular LEGE tarafından reddedilecektir.

LEGE Ortak Avukatlık Bürosu

adına Av. Mehmet KOÇ