Yeni Lisans Yönetmeliği Işığında Şirket Esas Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler

Mart sonunda yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kanunu’ndan sonra Lisanssız Üretim Yönetmeliği yayımlandı. Lisans Yönetmeliğinin yayınlanmasından sonra Kasım ayının başında, elektrik piyasası kuralları en azından teorik olarak netleşti. Bu kapsamda, asgari sermaye tutarına karar verilmesi ve Lisans Yönetmeliğinde belirtilen payların devredilmesi, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen tüzel kişiler için ortaklık maddelerinin değiştirilmesi gerekliliği doğmuştur.

Düzenlemelerdeki Yasal Çerçeve

Enerji piyasasında faaliyet yapacak firmaların, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak anonim veya limited şirket olarak kurulmuş olması zorunludur. Ayrıca, anonim şirket olarak sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kurulmuş ise, borsaya kote olmayan tüm paylar nama yazılı olmak zorundadır. Bu nedenle, anonim ortaklığın hisselerinin tamamının adına kayıtlı olduğu beyanı şirket ana sözleşmesinde olacaktır. Ayrıca, ön lisans veya lisans başvurusu yapılırken, Lisans Yönetmeliğinde belirtilen hususların Kuruma sunulacak olan dernek maddelerinde yer aldığından emin olunması gerekir.

Hisse Devri ” Üzerine Değişiklikler”

Lisans Yönetmeliği uyarınca, şirket ana sözleşmesinde yer alması gereken konulardan birisi de hisse devrine ilişkin hususlardır. Lisans alınana kadar, miras ve iflas sebepleri dışında, hisse devri nedenli faaliyetler / işlemler, hisse devri veya ön lisans sahibi iştirakçinin ortaklık yapısının doğrudan / dolaylı olarak değiştirilmesi uygulanamaz. Bu nedenle, hisse devri lisans öncesi dönemde yasaklanmıştır ve ön lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişilerin, şirketin ana sözleşmelerinde ‘ön lisans sırasında değiştirilemediği’ gerekçesiyle şirketin ortaklık yapısı değiştirilemez hükmünü, üretim lisansı başvuruları ve üretim lisansı dışındaki diğer lisans başvuruları kapsamında, düzenlemesi zorunludur.

Sonuç olarak, bir ön lisans / lisans başvurusu planlayan yatırımcı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak sermayenin 1 / 4’ünün ön ödemesinin, kalanının iki yıl içinde tamamlanması gerektiğini ve hisse devri ve birleşmelerdeki kısıtlamaları dikkate alır. Bu çerçevede, şirket esas sözleşmesinde, esas sözleşmede yer alan ve sermaye, hisse devri ve birleşmeler gibi yönetmelikte belirlenen ve belirlenen hususlarda belirlenen hususların oluşturulması sağlanır. Ayrıca eksikliklerin giderilmesi sağlanmalıdır.

Asgari Sermaye’ ile İlgili Değişiklikler

Bilindiği gibi, Elektrik Piyasası Kanunu’nun getirdiği yeni düzenleme çerçevesinde, lisans yerine belirli bir süreç için üretim lisansı için başvuran yatırımcılara ön lisans verilecek ve ön lisans ruhsatına, ön lisansın yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra lisans ruhsatına dönüştürülecektir. Yatırımcı, bu ilk lisans süresi içerisinde üretim tesisi yatırımına başlayabilmesi için mevzuata uygun olarak gerekli izin, onay, lisans ve benzeri belgeleri temin edecek ve üretim tesisi için kurulacak olan faaliyet alanın mülkiyetini veya kullanım hakkını edinmiş sayılacaktır.

Ayrıca Lisans Yönetmeliği, aşağıdaki Şirket için minimum sermayesini gerektirir;

• Üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırımın yüzde 5’i
• nükleer enerji kaynaklı bir üretim tesisinin kurulması için toplam yatırım miktarının yüzde 1’i

Bu nedenle, bu şartı yerine getirmeyen şirketler, şirket ana sözleşmesini EPDK’ya sunmak zorundadır. Ancak, birden fazla başvuru için başvuran tüzel kişiliğin sermayesinin, her başvuru için öngörülen sermaye miktarından az olmaması ve bir lisans sahibi olan veya yeni bir ön lisans başvurusunda bulunan bir tüzel kişiliğin Şirket, üretim tesisinin kendi sermayesi dahilinde geçici olarak kabulü olmaksızın, her lisans tarafından verilen her bir ön lisans için Kurum tarafından öngörülen sermaye tutarlarının toplanmasıyla hesaplanan tutardan daha az olamaz.

Lisans başvurularında, şirketin esas sözleşmesinde yazması gereken şirket ana sözleşmesinde;
• Nükleer enerji tabanlı bir üretim tesisinin kurulması için yapılan ön lisans başvurularının yüzde 5’i
• Kurum tarafından üretim tesisi için öngörülen toplam yatırımın% 20’si.
Bu şartın yerine getirilmediği sürece asgari sermaye artırılmalı ve artırıma ilişkin şirket esas sözleşmesi Kuruma sunulur.

Üretim Lisansı hariç, diğer lisans başvuruları açısından şirketin sermayesi en az 2 milyon TL olmalıdır ve sorumlu tedarik şirketleri için tedarik lisansı uygulanmasında ve dağıtım ve pazar işletme lisansının oran ve / veya miktarda olması gerekir bu miktar Kurul tarafından belirlenir ve Şirket ana sözleşmesinde gerekliliğin karşılanması halinde Kurul’a sunulur. Dağıtım lisansı olan tüzel kişiler ve lisansları sırasında tedarik şirketleri tarafından temin edilmesi gereken sermaye yeterliliği ile ilgili hususlar Lisans Yönetmeliği ile faaliyetlerini düzenlemeye tabi tüzel kişilere, şirket amaç ve konusu hükümlerine göre, Kurul kararı ile belirlenir.