Enerji Sektörüne İlişkin 27/03/2018 Tarihli Değişiklikler

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre, lisanssız olarak yapılabilecek faaliyetler kapsamında, binaların çatılarında ve ön cephelerinde lisanssız elektrik üreten kişiler muafiyet kapsamına dahil edilmektedir. Kanuna eklenmiş olan bu maddeyle, 10 KW üst sınırı olan kişilerin sahip oldukları ya da kiraladıkları evlerin, çatıların ve cephelerin güneş enerjisine dayalı elektrik üretiminde üretim elektriğinde kurulu güç miktarının sağlanması sağlanır. Arz fazlası elektrik tedarik şirketleri için ve aynı zamanda Katma Değer Vergisinden muaftırlar. İlgili kişilerin beyan, belge düzenleme ve defter tutma zorunluluğu yoktur,

EXIST veya / ve onun hissedarı ile yapılan işlemlerle ilgili olarak, emisyon ticareti ve EXIST’in iş kapsamına kadar Doğal Gaz dahil olmak üzere diğer enerji piyasası işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belgelerin ifadesi ” gelir damgalarından muaf tutulmuştur. “Düzenleme ile damga vergisinden muaf tutulan işlemler artırılmış, EXIST’in iş kapsamı ve emisyon ticareti de dahil olmak üzere enerji piyasası işlemleri damga vergisinden muaf tutulmuştur.

Talep tarafına katılmak ve elektrik depolamak amacıyla gerçekleştirilen piyasa işlemleri, Kanunun 14 üncü paragrafına eklenmiştir. 6446 Sayılı Kanunla bu fıkra eklenmiş, talep tarafına katılım ve elektrik depolanması işlemleri ile bakanlığın fikrinin ruhsat alma zorunluluğundan muaf tutulduğu faaliyete katılması gerekliliği kapsamında eklenmiştir. ve bir şirket kurmak.

6446 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesi uyarınca, ruhsat alınması şartı ile yürütülen faaliyetler içindeki bazı faaliyetlere istisna yapılmıştır. Ön lisans kapsamında kurulan üretim tesisi, bu ön lisans kapsamında gerçekleşen işlemlerde uygulanan ücretlerden muaf tutulacak ve bu işlemlerden sonra çıkarılan bildirilerden damga vergisi alınmayacaktır.

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin geçici fıkrasının dördüncü fıkrası çerçevesinde, tespit edilmiş şartı talep edilmeyen karar, LNG ithalatının yanı sıra spot boru hattı gazının ithalatı ile de düzenlenir. Bu kodla, spot boru hattı gazı ithalatı ve uygulama prosedürü Bakan görüşüne bırakılmıştır.

5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Piyasası Kanununa eklenmiş ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına eklenmiştir ve stok yükümlülüğü dağıtıcıya zorunluluk getirmiştir ancak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları, iç piyasada hisse senetlerinin hesaplanmasında yüzde ikiden daha az pazar payına sahip lisans sahipleri.
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 16 ncı maddesi çıkarılmış ve “petrol fetihleri üzerindeki etkileriyle orantılı olarak“ doğal afetler veya savaşın eşit şekilde ertelenmesi ”maddesi, fıkra ekleyerek genişletilmiştir ‘kısmi ya da genel seferberlik, genel salgın hastalık, faaliyetlerin yerine getirilmesinin önlenmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesinin önlenmesi ve sebeplerden kaynaklanan diğer benzeri durumlar zorunludur.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun ek maddesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının EPC sözleşmelerinin inişine ilişkin hükümler yapılmıştır. Bu yazı ile yasaya eklendi. Enerjiden tasarruf etmek için kamu kurum ve kuruluşları, 15 yıldan fazla ödemeyi geçmemek koşuluyla, yıllık ödemelerden daha fazla olmayacak şekilde EPC sözleşmesini imzalayabilir.

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Kanunu’nun 36. Maddesine eklenen açıklamalarla, özelleştirme uygulamalarında kullanım oranının artırılması amaçlanmaktadır. Verimlilik artışı, gayrimenkulün hesaplanması yoluyla hazineye aittir, aynı zamanda kamu harcamalarının azaltılması amacıyla kamu gelirinin amacı özelleştirme gerekçelerine dahil edilmiştir.

3213 sayılı Maden Kanununun 30 uncu maddesine eklenen madde ile; rica edilmeyen alanlarda lisans işlemleri ve saha aramaları düzenlenmiştir. Bir alan iki kez açık artırma yaptıysa ancak hiçbir başvuru alınmadıysa, Genel Müdürlüğün yetkisinde, site aramalara açık hale getirilir. Açılan alan için başvurular 1 ay süreyle toplanır ve yeniden verilir, ancak başvurunun bir daha alınmaması durumunda lisans süreci ihale taban fiyatından yapılır.

15 No’lu ek madde ile birlikte. 3213, madencilik alanlarında yasadışı faaliyetlerle ilgili düzenlemeler düzenlenmiş ve cezai yaptırımlar getirilmiştir. Madencilik faaliyetlerinde bulunmayan yaptırımlar, yürütmenin tamamlanmasından sonraki 10 yıl içerisinde ve idari para cezaları ile hapis cezasının cezai yaptırımlarına ek olarak yapılan çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkmış olan faaliyetler nedeniyle uygulanmıştır. Belirli bir sebepten dolayı faaliyetinin durdurulmasına karar verilen taş ocaklarında verilen cezanın düzeltilmesi
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesine ek olarak; motorlu kara taşıtlarında vergi unvanına, sadece elektrik motorlu taşıtlardan elde edilen motor gücü ifadesine otomobiller, barajlar, kara taşıtları vb. eklenmiş ve vergi tutarları belirlenmiştir.