Nükleer Santral Operatörünün Sorumluluğu / Paris Sözleşmesi

Şebeke

Temel olarak, nükleer santral operatörleri nükleer kazanın neden olduğu zararlardan sorumludur. Nükleer santral işletmecisi, yetkili makam ve organlarca tanınan ve atanan bir kişi veya tüzel kişiliktir. İlgili yasaya göre, nükleer tesis işletmecisi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kişidir. Söz konusu yasaya göre, operatörler Nükleer Santral İşletme lisansına sahip olmasa ve / veya lisansları iptal edilmiş olsa bile, Nükleer Santral işletenler olarak sorumlu tutulacaklardır.

Nükleer Zarar

Paris Sözleşmesinin 3. Maddesine göre, nükleer tesisi işleten ve/veya 4. Maddeye göre işletmeci olarak kabul edilen operatör, her türlü kişisel zarardan veya mülk zararından sorumludur. Tehlike yükümlülüğü, belirli bir tehlikeye egemen olmaktan sorumlu olma ilkesine dayanan objektif, kusursuz, kesin bir sebep olarak tanımlanır. Manevi zararın, zarar kapsamında olup olmadığı konusunda net bir açıklama yoktur; ve giriş bölümünde, hasarın kapsamını belirlemenin ülkelere bağlamı belirleme konusunda bir şekilde takdir payı sağladığı belirtilmektedir. Bununla birlikte, maddi zararların ve manevi zararların davalar halinde telafi edilebileceği belirtilmektedir.

Nükleer Santral Operasyonunda Yasal Sorumluluk

Özel ve yüksek teknoloji gerektiren nükleer enerji, herhangi bir hata durumunda ciddi bir tehlike yaratma tehlikesi altındadır. Herkesçe bilinen Çernobil olayı açık bir örnektir. Nükleer bir kazanın, çevreye ve kesinlikle insanlara aşırı zarar vermesine neden olduğu eski teorilerini canlandırmasına neden oldu. Çernobil kazası, nükleer felaketin ülke sınırlarını aşarak ülke sınırlarını da etkilediğini gösterdi. Bu kaza sadece bireylere zarar vermekle kalmadı, aynı zamanda farklı ülkeler için feci çevresel zararlara da neden oldu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santrallerin işletilmesinden kaynaklanan kaza sayısını en aza indirmek için teknik ve bilimsel kuralları içeren temel düzenlemelere hükmetmiştir. Her ne kadar bu kurallar tavsiye niteliğinde olsa da, dikkate alınması gereken ülkelere rehberlik etmektedir. Nükleer enerjide uluslararası olarak benimsenen prensipleri sırasına göre düzenlemek mümkündür. İlgili yönetmelikler radyasyon güvenliği, yasal sorumluluk, tesislerin işletme ruhsatı, sürekli kontrol, tazminat, süreklilik, ulusal kurumlardan bağımsızlık, şeffaflık, uluslararası işbirliği ve bilgi hakkıdır.

Paris Sözleşmesi

Paris Sözleşmesi’nin üyeleri Batı Avrupa ülkelerindendir. Nükleer tesislerin işletilmesi veya nükleer malzemenin taşınması durumunda, o ülkenin veya diğer Tarafların “üçüncü taraflarının” zarar tazminini sağlamak için 1960 yılında uluslararası bir sistem kurmak üzere imzalandı. Halen yürürlükte olan Paris Konvansiyonu 1982 yılında revize edilmiştir. Ancak, ortaya çıkan yeni düşünceler neticesinde, Sözleşme bir kez daha 1999’da güncellenmiştir ve 2004 yılında ülkeler tarafından imzalanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından henüz onaylanmadığından, Türk hukukunda halen yürürlüğe girmiş değildir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, Paris Sözleşmesi ile amaç, bir Taraf Devletin yetkisi altındaki nükleer tesislerin işletilmesinde veya nükleer malzemenin taşınmasında, üçüncü tarafların imhasına neden olması durumunda tazminat için evrensel olarak üçüncü taraf veya diğer tarafların ülkelerinde onaylanmış bir sistem oluşturmaktır. Taraflar, Paris Sözleşmesinin 10. ve 14. maddelerine uygun olarak gerekli yasal ve idari önlemleri almakla yükümlüdür. Üçüncü taraf devletlerin, nükleer tesislerin işletimi sırasında, ilgili ülkedeki üçüncü taraf tarafından veya bu ülkede başka bir tarafın öngördüğü nükleer madde ile ilgili önlemleri almayan veya taşımayan ülkelerin yetkisi altında acı çekmesi durumunda, o ülkenin hükümeti doğrudan zararın tazmininden sorumludur.

Paris Sözleşmesi, işletmecileri sorumlu tutan zorunlu sigorta sisteminin kurulmasını öngörmektedir. Nükleer kazalar için tazminatın şekli ve kapsamı kanuna göre yapılmalıdır. Ayrıca, bu tespiti yaparken uyruk, ikamet veya ikamet kriterlerine göre ayrım yapmak mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla objektif bir açıdan bir sorumluluk rejimi öngörülmektedir.